REGULAMIN SERWISU www.bojestemsoba.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.bojestemsoba.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawowe definicje:
Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu;

 • Sprzedawca lub Usługodawca: Alicja Stronciwilk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRoton+ Alicja Stronciwilk z siedzibą przy ul. Bluszczańskiej 52/3, 00-712 Warszawa, NIP: 749-122-31-43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Alicja Stronciwilk prowadzi serwis www.bojestemsoba.pl, razem z Dagmarą Lawin prowadzącą działalność gospodarczą w Poznaniu przy ulicy Chrobrego 13B/162 (60-681 Poznań), NIP: 755-184-20-69. Alicja Stronciwilk i Dagmara Lawin działają wspólnie w ramach zawartej między nimi wewnętrznej umowy o współpracy.
 • Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
 • Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem www.bojestemsoba.pl, oferująca dostęp do Usług Elektronicznych, w tym Sklep;
 • Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 • Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.bojestemsoba.pl/sklep, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy następuje poza internetem;
 • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, Klient uzyskuje dostęp do Produktów oraz gromadzone są informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
 • Produkt – szkolenia, kursy lub inne towary wirtualne i niewirtualne, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
 • Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu;
 • Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
 • Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: e-mail: kontakt@bojestemsoba.pl

2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • Sklep;
 • Konto;
 • formularz kontaktowy;
 • blog;
 • bezpłatny prezent.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

7. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

8. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

ROZDZIAŁ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

1 KONTO

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów i Korzystanie z Produktów może wymagać posiadania Konta (dotyczy to szkoleń online).

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez wybór usunięcia Konta lub przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bojestemsoba.pl. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów, co do których wymagane jest posiadanie Konta.

2 FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem www.bojestemsoba.pl/kontakt w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.

2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wysyłam”.

3. Po wysłaniu wiadomości przez formularz kontaktowy, na tej samej stronie pojawi się stosowny komunikat.

4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

3 BLOG

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Zakładki Blog w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, filmy, itp.) stanowiących treść Bloga;

2. Korzystanie z Zakładki Blog może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Bloga przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Produkty

1. Produkty stanowią kursy (które – w zależności od rodzaju Produktu – mogą mieć formę kursów online lub nagrań audio), treningi, e-booki, audiobooki, sesje coachingowe znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

2. Kursy online są zawieszone na dedykowanej platformie w serwisie WP IDEA.

3. Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie nie mają wad.

4. Korzystanie z Produktów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

5. Na Produkty nie jest udzielana gwarancja. Usługi posprzedażowe (poza związanymi z korzystaniem z Produktów) nie są świadczone.

6. Sprzedawca może prowadzić cykliczne promocje na Produkty lub stosować kupony rabatowe. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie Sklepu.

7. Klient ma prawo korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez naukę i uzyskiwanie informacji poprzez przeglądanie materiałów.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie Produktu może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Przy składaniu Zamówienia Klient zakłada Konto w Serwisie, które jest niezbędne do korzystania z Produktu.

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Klient otrzyma na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z korzystaniem z Produktu (np. usługi teleinformatyczne, internet, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.

3. Klient może wybrać formę płatności:

 • przelew tradycyjny – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
 • zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

4. Sprzedawca wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych Przelewy24 – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

§ 4. Produkty cyfrowe (online)

1. Korzystanie z produktów online jest możliwe drogą elektroniczną.

2. Dostęp do produktów online jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

3. Dostęp do Produktu online jest możliwy:

 • poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
 • poprzez Konto w Serwisie.

4. Dostęp do nabytych Produktów jest aktywny przez okres 365 dni od zakupu.

5. Sprzedawca wskazuje, że:

 • produkty online mają charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki;
 • zakończenie kursu online wymaga zaangażowania Klienta;
 • brak udziału Klienta w kursie online nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym z zapłaty.

6. Klient może korzystać z kursu online tylko we własnym imieniu i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu osobom trzecim.

7. Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktów online jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

§ 5. Szkolenia audio

1. Korzystanie ze szkolenia audio jest możliwe po pobraniu pliku na komputer lub telefon.

2. Dostęp do szkolenia audio jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o możliwości pobrania na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

3. Dostęp do Produktu jest możliwy:

 • poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
 • poprzez Konto w Serwisie.

4. Sprzedawca wskazuje, że:

 • szkolenia audio mają charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki;
 • zakończenie szkolenia audio wymaga zaangażowania Klienta;
 • brak skorzystania ze szkolenia audio nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym z zapłaty.

5. Klient może korzystać ze szkolenia audio tylko we własnym imieniu i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu osobom trzecim.

6. Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018.1025 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

 • wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
  a) Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
  c) Produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) Produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
 • Produkt ma wadę prawną, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili;
 • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 • Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, a jeśli Produktem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu;
 • uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  a) żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do Usługodawcy;
 • Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.bojestemsoba.pl do której link zawarto w Serwisie.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Usługodawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

11. Usługodawca wskazuje, że niektóre Produkty (kursy i treningi online, szkolenia audio, e-booki, audiobooki) w wersji cyfrowej stanowią treści cyfrowe, niezapisane na nośniku materialnym. Przedmiotem świadczenia jest zatem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). Powyższe oznacza, że Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w zakresie ww. świadczenia zgodnie z art. 38 punkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 8. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@bojestemsoba.pl. Klient może skorzystać ze wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 5. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

 • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.


7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podwykonawcom;
 • firmie hostingowej,
 • dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
 • dostawcy usług internetowych,
 • dostawcy platformy płatności elektronicznych,
 • dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 • podmiotom świadczącym obsługę księgową

10. Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

 • nazwisko i imiona Klienta;
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 • adresy elektroniczne Klienta.

11. Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie następujących danych:

 • numer telefonu;
 • NIP w przypadku chęci otrzymania faktury.


12. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.bojestemsoba.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.bojestemsoba.pl oraz jej podstron, bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny – z wyłączeniem produktów online, według zapisu regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

kontakt@bojestemsoba.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Mogą Państwo pobrać go tutaj w formacie PDF: WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY